เงื่อนไขโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา

 • เงื่อนไขการใช้บริการ
 • เงื่อนไขการใช้บริการ

  เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดทำโดย โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ทุกคนที่เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยาในทางใดทางหนึ่งคือ "ผู้ใช้" ของเว็บไซต์ (ในที่นี้เรียกว่า "คุณ") โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกรุณาออกจากเว็บไซต์ทันที

  คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อรับข้อมูล โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา และทำการจองที่ถูกต้องเท่านั้น และห้ามใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพื่อทำการจองเก็งกำไร เท็จหรือฉ้อโกง หรือการสำรองใดๆ ที่คาดหวังจากความต้องการ

 • การใช้งานทั่วไป
 • การใช้งานทั่วไป

  คุณตกลงว่าคุณจะไม่

  1. ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ อุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา
  2. แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ด้วยวิธีการใดๆ
  3. ทำให้เว็บไซต์โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยาเกิดความเสียหาย แทรกแซง สกัดกั้น หรือยึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลใดๆ ผ่านไวรัส เวิร์ม และ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ
  4. สร้างความรับผิดต่อโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา หรือสร้างความเสียหายให้กับโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา หรือการดำเนินธุรกิจผ่านไวรัส เวิร์ม และ/หรือกิจวัตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ
 • นโยบายลิขสิทธิ์
 • นโยบายลิขสิทธิ์

  เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและคาดหวังให้ผู้ใช้ทำเช่นเดียวกัน ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและตามดุลยพินิจของเรา เราอาจลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราที่อาจละเมิดหรือเป็นประเด็นของกิจกรรมที่ละเมิด

  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ผู้ใช้บริการต้องไม่ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เผยแพร่ ตีพิมพ์ซ้ำ แจกจ่าย แจกจ่ายซ้ำ ออกอากาศ ออกอากาศซ้ำในที่สาธารณะเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ (ในรูปแบบหรือสื่อใดๆ) โดยไม่มีโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

  ผู้ใช้อาจขออนุญาตใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์โดยเขียนถึง anawin.t@hardrockhotels.net

 • ลิงค์นโยบาย
 • ลิงค์นโยบาย

  (A) ลิงค์บุคคลที่สาม

  เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นโดยสุจริตเพื่อความสะดวก

  • โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยาจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ภายในหรือแสดงบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว หรือลิงก์ใดๆ ที่อยู่ในนั้น
  • ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยไม่ถือเป็นการรับรองหรือคำแนะนำโดย โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา
  • โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา ไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม และโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ

  (B) ลิงค์ไปยังเว็บไซต์

  โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา ยินดีรับลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แต่ลิงก์ดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  • ควรใช้ข้อความลิงก์ที่เหมาะสมเสมอ
  • ลิงค์ที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ไม่ควรทำให้เข้าใจผิด
  • คุณต้องไม่ตีกรอบเนื้อหาของเว็บไซต์หรือใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
  • คุณตกลงว่าหาก โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา

  (C) การลบลิงก์

  หากต้องการขอให้ลบลิงก์ โปรดส่งอีเมลมาที่ anawin.t@hardrockhotels.net. โปรดทราบว่าเว้นแต่คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะขอให้ลบออกนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

 • ข้อตกลง
 • ข้อตกลง

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและโรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

  หากต้องการติดต่อเรา โปรดส่งอีเมลมาที่ anawin.t@hardrockhotels.net.